Εγχειρίδιο Πολιτικής Ασκήσεων - Έκδοση Εθνικού Τυπογραφείου