«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής και διατροφής 8 Ευρωπαίων παρατηρητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΒΙΤΑ»