Έκδοση του Ημερήσιου ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2012

 Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 1347/24-02-2012 έγγραφό της με θέμα:

«Έκδοση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη Γ.Γ.Π.Π.»

     Η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη ΓΓΠΠ κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2012 έχει σαν σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη των αποφάσεων και την ενημέρωση του κοινού για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια.