Αναδημοσίευση της προκήρυξης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά (συστημένα), από τη Δευτέρα 10-07-2017 μέχρι και τη Δευτέρα 17-07-2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30΄- 14.00΄. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Για την ταχυδρομική (συστημένη) αποστολή θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (https://academy.fireservice.gr/).  

Αρχείο: 
Κατηγορία: