Ανακοίνωση - Πρόσκληση ενδιαφερομένων υπαλλήλων για απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

 Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό με απόσπαση ενδιαφερομένων υπαλλήλων βάσει του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26, τ. Α΄) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.". Ειδικότερα οι προς κάλυψη θέσεις είναι οι εξής:

  α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού, μία (1) θέση,

  β) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, μία (1) θέση,

  γ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, μία (1) θέση.

  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική, υπ' αριθ. πρωτ. 1665/16-3-2011 Ανακοίνωση - Πρόσκληση: