Ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Π. σχετικά με δημοσίευμα για αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής

Σχετικά με δημοσίευμα περί επάρκειας πιστώσεων για αντιπλημμυρική προστασία ανακοινώνονται τα εξής :
    Φέτος, για πρώτη φορά και σε εφαρμογή του άρθρου 8, παρ. 1, Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α΄/2006) η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδοτεί τις ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης των φρεατίων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής  (9207/07/18-4-2008 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών).

Οι ανωτέρω Δήμοι και Κοινότητες από 1η Ιανουαρίου 2008 βάσει του  Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α΄/2006) έχουν την ευθύνη για τον καθαρισμό, συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων και των συνδετηρίων αγωγών με τους αποδέκτες, που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής ευθύνης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε., Στους ανωτέρω Δήμους και Κοινότητες ανήκει επίσης η συντήρηση των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των δικτύων ομβρίων, στο οδικό δίκτυο στο οποίο έχουν την ευθύνη συντήρησης. 


    Στις 20/03/2008 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ), συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν αμοιβαία οι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη καθώς και ο περαιτέρω χειρισμός του θέματος.

   Η χρηματοδότηση, η οποία δόθηκε έγκαιρα (18/04/2008), προέκυψε βάσει στοιχείων του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και καθ’ υπόδειξη της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ).

    Οι διατιθέμενες πιστώσεις είναι αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κρίνονται επαρκείς και δεν έχει αναφερθεί παράπονο από κανένα Δήμο έως τώρα. 
Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει εγκύκλιο με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» (αρ. πρωτ. 7910/26-9-2008), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και περιλαμβάνει κατευθύνσεις για την έγκαιρη προετοιμασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τη συντονισμένη δρομολόγηση έργων, δράσεων και μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

    Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι  η εικόνα που παρουσιάζεται στο εν λόγο άρθρο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι το Κράτος λειτουργεί με προνοητικότητα και επάρκεια και είναι κοντά στους Δήμους και στα προβλήματα των πολιτών.