Αντιμετώπιση και διαχείριση συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων- Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων