Αντιμετώπιση κινδύνων από Δασικές Πυρκαγιές

Χάρτες προσδιορισμού ελάχιστων γεωγραφικών ενοτήτων Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Κατανομή Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δκτύου

Τεύχος Χαρτών Κατανομής Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δικτύου Ανά Περιφερειακή Ενότητα (Διάσταση Α4)

Έγγραφο της ΓΓΠΠ υπ’ αριθμ.  7910/08-11-2017 με θέμα «Χαρτογραφική αποτύπωση αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της Χώρας»

Ελληνικά

Χάρτες με όρια επιχειρησιακής ευθύνης πυροσβεστικών υπηρεσιών

Εγγραφή στο RSS - Αντιμετώπιση κινδύνων από Δασικές Πυρκαγιές