Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια 2 Η/Υ για το Πρόγραμμα INTERREG IVC-CIVPRO

Αντικείμενο και Είδος Διαγωνισμού:  Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 2 Η/Υ για το Πρόγραμμα INTERREG IVC-CIVPRO.

Προϋπολογισμός: Μέχρι 5.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Χρηματοδότηση Έργου:  Μέσω του Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2010, Έργο 2010 ΣΕ 050080006 ( Interreg IVC-CIVPRO " Regional Strategies for Disaster Prevention" ).

Υποβολή Προσφορών: Η κατάθεση προσφορών ισχύει μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Διαβάστε λετπομέρειες στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Νικολάου Σπύρος

                                     Γραφείο ΙNTERREG IVC-CIVPRO

                                     Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10563, Αθήνα

                                     Τηλ. 213 1510 932 - Fax 210 32 48 122