Γενικά

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση των σχέσεων της χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών. Συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα.

 

Παροχή και Λήψη Διεθνούς Βοήθειας

Η αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής αιτημάτων διεθνούς συνδρομής για τη χώρα μας ανήκει στη ΓΓΠΠ σύμφωνα με τον Ν. 3013/2002 όπως ισχύει τροποποιημένος με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν. 3536/2007.

Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών για συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφής υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Η πολιτική της ΓΓΠΠ στη διαχείριση είτε των αιτημάτων Ελληνικών Αρχών είτε άλλων κρατών για συνδρομή με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μείζονος κλίμακας αφορά στην άμεση ανταπόκριση και στο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων. Σκοπός είναι η αποτελεσματική διαχείριση της διεθνούς συνδρομής.

Η ΓΓΠΠ μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος και βασιζόμενη στις διαδικασίες της "Πολιτικής Ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού" (Απόφαση ΓΓ 121) συντονίζει την παροχή και λήψης αιτημάτων βοήθειας μέσω της Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΣΕΠ κ.α.) καθώς και μέσω της ενεργοποίησης διμερών ή πολυμερών κρατικών συμφωνιών.