Εγκρίθηκε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)

 Εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση ατυχημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (3 σχετ.) (εγκαταστάσεις ΣΕΒΕΖΟ άνω και κάτω ορίου).

     Το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ καταρτίστηκε από τη Διυπουργική Ομάδα που συστάθηκε με μέριμνα του ΥΠΕΧΩΔΕ, υπό το συντονισμό της ΓΓΠΠ και υποβλήθηκε προς έλεγχο πληρότητας στις Υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων.

     Στην ομάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΓΓΠΠ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του ΓΕΕΘΑ και του ΕΚΑΒ.

     Σκοπός του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ είναι να προσδιορίσει το πλαίσιο συνεργασίας των υπηρεσιών σε Κεντρικό, Περιφερειακό & Τοπικό Επίπεδο για την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ) σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (εγκαταστάσεις ΣΕΒΕΖΟ) και να παράσχει συντονιστικές οδηγίες προς τις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την κατάρτιση των επιμέρους σχεδίων.

    Το εγκεκριμένο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ θα αποσταλεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας με σκοπό την κατάρτιση των Νομαρχιακών και Περιφερειακών ΣΑΤΑΜΕ αντίστοιχα όπως προβλέπεται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».