Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιόμορφη γεωμορφολογία της χώρας μας, η εμφάνιση του φαινομένου των πλημμυρών είναι ιδιαίτερα πιθανή. Προκύπτει εκ τούτου η ανάγκη για δρομολόγηση συντονισμένων έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπισή τους.

    Στα πλαίσια αυτά με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών  κ. Προκόπη Παυλόπουλου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε και φέτος εγκύκλιο για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

    Σκοπός της εγκυκλίου είναι η έγκαιρη προετοιμασία του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας σε Κεντρικό, Περιφεριακό και Τοπικό επίπεδο, με τη συντονισμένη δρομολόγηση έργων, δράσεων και μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

    Με την εγκύκλιο δίνονται κατευθύνσεις για :
  1. Σχολαστικό έλεγχο όλων των αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησή τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους, κατά προτεραιότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές .
  2. Μελέτη και εκτέλεση έργων συγκράτησης των εδαφών σε δασικές εκτάσεις που η φυσική τους βλάστηση πρόσφατα έχει καταστραφεί από πυρκαγιές , (κορμοδέματα, κορμοφράγματα, αυλακώσεις κλπ.)
  3. Έλεγχο και προληπτικό καθαρισμό των κοιτών των ρεμάτων με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής .
  4. Λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο των πλημμυρών στις εγκαταστάσεις των Εταιριών Ύδρευσης Αποχέτευσης , ιδιαίτερα των αντλιοστασίων και των υδραγωγείων.
  5. Εντός του αστικού χώρου απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλώματος δένδρων, κλπ, τα οποία βρίσκονται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.
  6. Επιτάχυνση εργασιών, ενόψει της χειμερινής περιόδου, για την ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που έχουν πρόσφατα πληγεί από δασικές πυρκαγιές.
  7. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από πλημμύρες, κατά προτεραιότητα σε περιοχές που έχουν πρόσφατα πληγεί από δασικές πυρκαγιές .
  8. Σύγκληση συσκέψεων υπηρεσιακών παραγόντων κατ΄εντολή των Γ.Γ. Περιφερειών με την συμμετοχή όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Δ/νσεων των Περιφερειών και οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο Περιφέρειας με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό τους σε θέματα πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες.
  9. Σύγκληση Συντονιστικών Νομαρχιών Οργάνων ( ΣΝΟ) και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.