Εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Π.Π το νέο "ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ'' βάσει του προγράμματος "Καλλικράτης''

Λόγω των διοικητικών αλλαγών που απορρέουν από το «Πρόγραμμα Καλλικράτης – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και κατ΄ εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», εκδόθηκε από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) η αναθεωρημένη έκδοση του «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών».

Η πρώτη έκδοση του «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών» πραγματοποιήθηκε πριν από ένα χρόνο ακριβώς, τον Ιούνιο του 2010. Κύριος στόχος της έκδοσης αυτής ήταν η άμεση και συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται εξ αιτίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών τους. Πιο συγκεκριμένα, το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών» σκοπεύει στη συνέργεια, συνεργασία και διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Οι αλλαγές που προέκυψαν στη διοίκηση λόγω της εφαρμογής του «Καλλικράτη» απαιτούσαν την ταχεία αναθεώρηση του «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών» μετά την πρώτη έκδοση του. Ειδικότερα, οι νέες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Δήμοι, με ενισχυμένες τις αρμοδιότητές τους, αναλαμβάνουν καινούργιες και σημαντικές δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, που δεν περιγράφονταν στην πρώτη έκδοση.

Στο αναθεωρημένο σχέδιο, λοιπόν, περιγράφεται λεπτομερώς η εμπλοκή και οι δράσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων. Για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού απαιτείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους να προσδιορίσουν το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα (μηχανήματα έργων, υδροφόρες κλπ) που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι στο ίδιο πλαίσιο έχουν προηγηθεί τρεις εγκύκλιοι που αφορούν την πρόληψη και ετοιμότητα δασικών πυρκαγιών, την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών και τις λεπτομέρειες για την καθημερινή έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Πυρκαγιών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Με την παρούσα έκδοση του αναθεωρημένου «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών» ολοκληρώνεται από την ΓΓΠΠ ο σχεδιασμός δράσεων πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το νέο «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών» θα το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.gscp.gr