Εκδόθηκε η εγκύκλιος για το σχεδιασμό και δράσεις Π.Π. για την αντιμετώπιση ΣΕΙΣΜΩΝ 2012

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2450/09-04-2012 έγγραφό της με θέμα:

«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων»

Στο ανωτέρω έγγραφο δίνονται συντονιστικές οδηγίες σχετικά με την εμπλοκή των φορέων σε δράσεις άμεσης απόκρισης, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, καθώς και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, και αναθεωρείται το 4648/6-7-2009 έγγραφό μας λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στις διοικητικές δομές του κράτους με σημαντικότερη την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».