Εκδόθηκε (8-7-2009) εγκύκλιος για σχεδιασμό και δράσεις Π.Π. για αντιμετώπιση σεισμών

Εκδόθηκε στις 6/7/2009 από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εγκύκλιος που αναφέρεται στο σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

Η έκδοση αυτής της εγκύκλιου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου:

    •   να προσδιοριστούν με αναλυτικό τρόπο και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας σε έργα και δράσεις που συνδέονται με  την πρόληψη και τη διαχείριση των καταστροφών εξ αιτίας σεισμικών φαινομένων.

    •   να δοθούν κατευθύνσεις στο μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας, για τη λήψη αντίστοιχων μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών και την προετοιμασία του, ώστε να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά  πιθανές καταστροφές εξ αιτίας σεισμών.

    •   να δοθούν συντονιστικές οδηγίες προς τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, με στόχο την άμεση και συντονισμένη προσπάθεια στην αντιμετώπιση και βραχεία αποκατάσταση.

     Τέλος, στα πλαίσια όλων των ανωτέρω κρίθηκε αναγκαίο να δοθούν κατευθύνσεις για διοργάνωση και διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Νομού, με συμμετοχή όλων των Δήμων και της αντίστοιχης Περιφέρειας, με στόχο τον έλεγχο της πληρότητας και τη δοκιμασία των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, καθώς και την εξάσκηση των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού στις διαδικασίες των σχεδίων αυτών.

To πλήρες κείμενο της εγκυκλίου θα το βρείτε στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή pdf.