Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για στελέχη Π.Π. Περιφερειών & Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο ΕΚΔΔΑ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διοργανώνει  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο την  29η Μαΐου 2009 για τα στελέχη πολιτικής προστασίας των Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

      Το  σεμινάριο, την έναρξη του οποίου θα χαιρετίσει ο Υπουργός των Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, αποτελεί το πρώτο μίας σειράς  σεμιναρίων, τα οποία θα αναλάβουν να διοργανώσουν  στη συνέχεια οι Περιφέρειες με τη συνδρομή των Ν.Α., με σκοπό την ενημέρωση στελεχών Πολιτικής Προστασίας  των Δήμων και Κοινοτήτων.

       Η εκπαίδευση θα εστιάσει στα εξής:

•  Θεσμικό Πλαίσιο: Νόμος 3013/2002, «Θέματα λειτουργίας ΟΠΣΠΠ»: Θα παρουσιαστούν τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος του Ν. 3013/2002, όπως επίσης και θέματα, που αφορούν την εφαρμογή και  λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας από τις Περιφέρειες και Νομαρχίες.

•  Ενημερωτικοί φάκελοι για κινδύνους Τεχνολογικών Καταστροφών: Θα παρουσιαστούν οι ενημερωτικοί φάκελοι που έχουν δημιουργηθεί για διάφορες κατηγορίες τεχνολογικών καταστροφών, που περιγράφουν το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτουν οι εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες για την καλύτερη αντιμετώπιση της εκδήλωσης συμβάντων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών.

•  Βασικές Αρχές του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ - Διαδικασία κατάρτισης των Περιφερειακών & Νομαρχιακών ΣΑΤΑΜΕ: Η παρουσίαση θα αναφερθεί στις αρχές του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ). Θα δοθούν και οδηγίες κατάρτισης των Περιφερειακών και Νομαρχιακών ΣΑΤΑΜΕ.

•  Πολιτική Ασκήσεων – Εγχειρίδιο Σχεδιασμού, Διεξαγωγής & Αποτίμησης Ασκήσεων Π.Π.: Θα αναλυθεί το νεο-εκδοθέν εγχειρίδιο για την πολιτική ασκήσεων πολιτικής προστασίας. Στο εγχειρίδιο προσδιορίζονται και περιγράφονται οι διαδικασίες και ενέργειες για τη σχεδίαση και υλοποίηση  κάθε μορφής ασκήσεως με στόχο τη δοκιμή των υφιστάμενων σχεδίων αντιμετώπισης των καταστροφών και την εξάσκηση του εμπλεκομένου προσωπικού.

•  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας: Θα παρουσιαστεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (πλαίσιο, δομή, λειτουργία), που αφορά σε ένα σύστημα ενίσχυσης των δράσεων των κρατών μελών όταν αυτά προσφέρουν βοήθεια σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, που πλήγονται από μεγάλες καταστροφές, στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας των κρατών και της διεθνούς συνεργασίας. Ο νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ΠΠ του 2007 χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή των Μονάδων Πολιτικής Προστασίας (ομάδες επέμβασης με προκαθορισμένη αποστολή αλλά και προκαθορισμένα μέσα).Θα παρουσιαστεί η εφαρμογή του πλαισίου των μονάδων πολιτικής από τα κράτη μέλη και ειδικά από την Ελλάδα.

•  Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας: Θα παρουσιαστεί το υφιστάμενο πλαίσιο του Εθελοντικού συστήματος πολιτικής προστασίας και η υπό μελέτη αναδιοργάνωση αυτού.

•  Διαδικασία Παροχής και Λήψης Διεθνούς Βοήθειας σε Μεγάλες Καταστροφές: Θα παρουσιαστεί η διαδικασία, που εφαρμόζεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) στην περίπτωση, που υποβληθεί αίτημα παροχής βοήθειας από Ευρωπαϊκή ή τρίτη χώρα μέσω Δ/νων Οργανισμών (ΕΕ, ΝΑΤΟ). Αντίστοιχα θα παρουσιαστεί η διαδικασία σε περίπτωση, που η Χώρα υποβάλλει παρόμοιο αίτημα μέσω των Δ/νων Οργανισμών.

•  Σημαντικά γεγονότα ΓΓΠΠ για το 2008: Αναφορά στα σημαντικά γεγονότα εκτάκτων αναγκών (εντός και εκτός Ελλάδος), όπου υπήρξε αίτημα παροχής βοήθειας, τα οποία διαχειρίστηκε το ΚΕΠΠ το 2008.

•  Η ημερίδα θα κλείσει με μια εκτενή περίοδο ερωτο-απαντήσεων υπό τον Γενικό Γραμματέα και τους Διευθυντές, με σκοπό την επίλυση αποριών ή προβλημάτων.

     Η ημερίδα φιλοξενείται στη μεγάλη αίθουσα ενημερώσεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.