Επαναδιατύπωση επί της 2ης Έκδοσης του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ