Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Εμπειρογνωμώνων Π.Π.

Το Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Ανταλλαγή Εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Προστασίας, υπό το συντονισμό της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Τεχνική Υποστήριξη Εκτάκτων Αναγκών και τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποσκοπεί στην προώθηση της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας ανά την Ευρώπη, μέσω ανταλλαγής εμπειριών και γνώσης.

    Στα πλαίσια του προγράμματος, εμπειρογνώμονες διατίθενται σε υπηρεσίες ή οργανισμούς Πολιτικής Προστασίας σε άλλα κράτη για χρονικά διαστήματα με διάρκεια από μερικές ημέρες έως και 2 εβδομάδες. Το Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Ανταλλαγή Εμπειρογνωμόνων, ως τμήμα του Ευρωπαικού Κοινοτικού Μηχανισμού, στοχεύει στην ενδυνάμωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων και των διεθνών σχέσεων και ταυτόχρονα στη βελτίωση της επάρκειας των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας στην Ε.Ε. και την αναβάθμιση  της κοινής επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

   Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Ανταλλαγή Εμπειρογνωμόνων  μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: www.exhangeofexperts.eu

EU Exchange of Experts in Civil Protection                                                                                                                  Phone +49 228 940 1124/1819 Fax +49 228 940 1064                      

Ε-mail: info@exchangeofexperts.eu