Θεσμικό πλαίσιο για τις λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες, ρόλοι και αρμοδιότητες