Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

Με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2344/1995 (ΦΕΚ Α΄ 212) συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Γ.Γ.Π.Π. έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό δράσης για την εκτίμηση κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επιπρόσθετα οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής, στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο αποτελεί τον επιχειρησιακό της βραχίονα.

Η Γ.Γ.Π.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 6 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει, και, στο πλαίσιο αυτό, προωθεί τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής αιτημάτων διεθνούς συνδρομής για τη χώρα μας ανήκει αποκλειστικά στην Γ.Γ.Π.Π. σύμφωνα με τον Ν. 3013/2002, όπως ισχύει με την τροποποίηση του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3536/2007. Συμβάλλει επίσης στην καλή λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.), το οποίο με το άρθρο 68 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73) εντάχθηκε στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Σ.Κ.Ε. αναφέρονται στην ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014).

Το Κ.Ε.Π.Π. συντονίζει και διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο τη διάθεση μέσων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση των φορέων που επιχειρούν για την βραχεία διαχείριση συνεπειών. Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, στελεχώνεται από Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. και του Πυροσβεστικού Σώματος και πλαισιώνεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εάν απαιτηθεί, από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Εξάλλου εφόσον συντρέχουν λόγοι εφαρμογής του άρθ. 28 της ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 και μέχρι την εφαρμογή των άρθ. 107 και 109 του Ν.4249/2014, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., αποτελεί μόνιμο επιστημονικό υποστηρικτικό μηχανισμό του Ε.Σ.Κ.Ε. και ιδίως, του Σ.ΚΕ.Δ. και του Κ.Ε.Π.Π., στη διαχείριση των συμβάντων πολιτικής προστασίας και στην παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας και επιστημονικής πληροφόρησης, κατά τη μεταβατική περίοδο, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.1 του αρθ. 119 του Ν.4249/2014.

Η Γ.Γ.Π.Π. συνδέεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής CECIS με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών – ERCC (Ευρωπαϊκή Επιτροπής / Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας, DG ECHO), στις Βρυξέλλες, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.

Το Κ.Ε.Π.Π. αποτελεί το επιχειρησιακό σημείο επαφής με τον Μηχανισμό και μέσω της εφαρμογής CECIS λαμβάνει πληροφόρηση για συμβάντα καταστροφών, που σημειώνονται παγκοσμίως και τα οποία παρακολουθεί το ERCC ή για τα οποία ενεργοποιείται ο Μηχανισμός.

Στην περίπτωση αιτημάτων για παροχή διεθνούς βοήθειας (π.χ. μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, διεθνών οργανισμών ή διμερώς), είτε προς, είτε από τη χώρα μας, ύστερα από αίτημα δημόσιας αρχής, το Κ.Ε.Π.Π. εφαρμόζει τις διαδικασίες για την αποστολή ή την υποδοχή διεθνούς βοήθειας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού – Εκπαίδευσης και Εκδόσεων της Γ.Γ.Π.Π., και σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.