ΝΑΤΟ

Στο πλαίσιο του πολιτικού πυλώνα του ΝΑΤΟ λειτουργεί η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών της Συμμαχίας (Civil Emergency Planning Committee -CEPC), στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη της Συμμαχίας. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν επίσης και οι χώρες – εταίροι της Συμμαχίας (Euro Atlantic Partnership Countries -EAPC).
 
Στο πλαίσιο της CEPC λειτουργούν τέσσερις υπο-επιτροπές, οι οποίες μετά την πρόσφατη συγχώνευσή τους έχουν ως ακολούθως:
- Ομάδα Πολιτικής Προστασίας (Civil Protection Group - CPG),
- Ομάδα Βιομηχανικών Πόρων και Υπηρεσιών Επικοινωνιών (Industrial Resources & Communications Services group - IRCSG), 
- Ομάδα Δημόσιας Υγείας, Τροφίμων και Ύδατος (Public Health and Food/Water group - PHFWG) και 
- Ομάδα Μεταφορών (Transport Group - TGWG).
 
Η CEPC παρέχει κατευθύνσεις σε θέματα πολιτικής και σχεδιασμού για την περίπτωση εκτάκτων αναγκών και συντονίζει επίσης ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών έργων της Συμμαχίας μέσω των παραπάνω υποεπιτροπών της καθώς και ομάδων εργασίας (working groups) που συστήνονται για διάφορα επιμέρους θέματα.
 
Στην Ελλάδα, αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό των διαδικασιών και ενεργειών όλων των εμπλεκομένων, που παρακολουθούν τη δραστηριότητα των ως άνω Επιτροπών είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓEEΘΑ), μέσω της Διεύθυνσης Α6, ενώ η ΓΓΠΠ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας (Civil Protection  Group - CPG) και συνεργάζεται στενά με τα άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.
 
Υπό την CΕΡC λειτουργεί επίσης το Euro Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC), που αποτελεί  τον  μηχανισμό του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση τόσο φυσικών, όσο και  τεχνολογικών καταστροφών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του EADRCC λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και συνεργάζεται με τα σημεία επαφής των χωρών μελών της Συμμαχίας.