Νόμος 3448 του 2006. Σύσταση Ομάδων Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών