Ορθή επανάληψη - Ανακοίνωση Πρόσκλησης για μετάταξη στη ΓΓΠΠ

Με την υπ’ αριθ. 5886/16-8-2016 (ΑΔΑ: ΨΒ28465ΦΘΕ-ΑΙΕ) ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προσκαλούνται υπάλληλοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μετάταξη σε αυτήν.

Αρχείο: