Ορθή Επανάληψη της 6059/12-9-12 Απόφασης της Γ.Γ.Π.Π. για την προκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανατύπωση φυλλαδίου και αφισών

 Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε Ορθή Επανάληψη της υπ΄αριθμ 6059/12-09-2012 Απόφασης της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ : Β4ΤΧΙ-832) που αφορά την Προκήρυξη διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο:  «Ανατύπωση του φυλλαδίου «Ξέρεις πώς να προστατευτείς», στα Ελληνικά και Αγγλικά (30.000 τεμ. Ελληνικά και 1.000 τεμ. Αγγλικά) καθώς και την ανατύπωση 3.000 τεμ. Αφισών, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας»  καθώς και τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης με την οποία καθορίζεται ως νέα ημερομηνία Διενέργειας του εν λόγω Πρόχειρου Διαγωνισμού η Παρασκευή 12/10/2012 ( Αριθμ Πρωτ Απόφασης: 6532/03-10-2012, ΑΔΑ: Β4ΤΧΙ-ΜΡΒ).

    Για να δείτε τις σχετικές αποφάσεις παρακαλούμε ανοίξτε τα κάτωθι συνημμένα: