Παράταση προθεσμίας έως 15/3 της πρόσκλησης για μετάταξη στη ΓΓΠΠ υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φυσικών (Γεωφυσικών) και ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων)

 Παρατείνεται μέχρι την 15η Μαρτίου 2013 η προθεσμία υποβολής αίτησης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για μετάταξη, σύμφωνα με την υπ'αριθ. 8155/18-12-2012 σχετική ανακοίνωση πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η οποία είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ)Η πρόσκληση αφορά στους κλάδους    

ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φυσικών (Γεωφυσικών) και ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων). 
     

     Για να δείτε το πλήρες κείμενο της παράτασης και της πρόσκλησης για την υποβολή των αιτήσεων παρακαλούμε ανοίξτε τα

παρακάτω συνημμένα αρχεία.