Παροχή αυξημένων αποδοχών σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017

Κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της αποδοχής της από την πολιτική και φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος είναι δυνατή και για το πυροσβεστικό προσωπικό, η φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα είτε η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, με την παροχή αυξημένων αποδοχών.

Με αυτόν τον τρόπο και οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος στους οποίους χορηγείται αρμοδίως εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στην αλλοδαπή, θα διέπονται από ρυθμίσεις πλήρως εναρμονισμένες με όσα ισχύουν για τις εκπαιδευτικές άδειες των λοιπών τακτικών δημόσιων υπαλλήλων.

Αρχείο: 
Κατηγορία: