Προκήρυξη θέσεων τακτικού προσωπικού

Με το 606/16-12-2005 ΦΕΚ (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), το ΑΣΕΠ εξέδωσε την 11Κ/2005 προκήρυξη που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι (20) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Προκήρυξη: 11Κ/2005
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115.10
ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Μέχρι Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2006.

Σχετικές ιστοσελίδες: www.asep.gr www.et.gr