Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού για virtualization του computer room της ΓΓΠΠ