Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναμνηστικών ειδών, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕU Evita