Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και δίσκων