Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή κειμένων προς αξιοποίηση στην Παγκόσμια Έκθεση Αξιολόγησης 2015 του UNISDR έως 6/9

 Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Μείωση της Επικινδυνότητας των Καταστροφών (UNISDR) εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή σύντομων κειμένων, προκειμένου να αξιοποιηθούν στην σύνταξη της Παγκόσμιας Έκθεσης Αξιολόγησης του 2015 (Global Assessment Report 2015 – GAR15).

         Πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα που θα υποβληθούν θα συμβάλουν στην ήδη πραγματοποιούμενη αξιολόγηση του κατά πόσο το Πλαίσιο Δράσης του Χυόγκο (Hyogo Framework for Action – HFA) εκπληρώνει τους στόχους του ως προς την βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών. Η αξιολόγηση αυτή θα συμβάλει με την σειρά της στην διαμόρωση του νέου Πλαισίου Δράσης για το μετά το 2015 χρονικό διάστημα (HFA2 κατά την τρέχουσα ορολογία). Τα κείμενα που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν παράρτημα της ως άνω Παγκόσμιας Έκθεσης.

         Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο και οργανισμό από κάθε τομέα που σχετίζεται με την διαχείριση κινδύνου καταστροφών και έχει σχετική εμπειρία.
         Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των κειμένων είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2013.

         Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσκληση, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο, την δομή κ.α. των κειμένων θα βρείτε στην ιστοσελίδα: 

http://www.preventionweb.net/english/professional/networks/private/hfa-thematic-review/