Πρόσκληση υποβολής προσφορών έως 15/10/12 για διοργάνωση διαπεριφερειακού συνεδρίου του Interreg το Νοέμβριο 2012