- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Η/Υ και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΓΓΠΠ