- Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε το υπ’ αριθ. 1773/07-03-2016 έγγραφό της (ΑΔΑ: 7Ε9Η465ΦΘΕ-Ω06) με θέμα “ Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων – σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση συνεπειών από συμβάντα/ατυχήματα κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων”.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, προχώρησε στην έκδοση του ανωτέρω εγγράφου, με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και τη βελτίωση της συνεργασίας και της συνέργειας όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση συμβάντων ή ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.