- Επέκταση της κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων από ιδιώτες και πέραν της αντιπυρικής περιόδου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχετική εισήγησή της προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιδιώκει την επέκταση της παροχής έγκρισης για την κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού από ιδιώτες και ειδικότερα από Ειδικευμένους Εθελοντές και μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στα οικεία Μητρώα, για διάστημα πέραν της αντιπυρικής περιόδου.

Αυτή τη στιγμή, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α’)), η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται για δεδομένο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανανέωσης και μόνο για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Για τους Ειδικευμένους Εθελοντές και τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στα οικεία Μητρώα, η έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση μπορεί να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωση της.

Με την επέκταση της χρονικής διάρκειας της κατ’ εξαίρεση οδήγησης, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποκόμιση οφέλους από τη δράση της Κοινωνίας των Πολιτών και όπως είναι φυσικό αυξάνεται συνολικά η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές και άλλες καταστροφές. Επιπλέον με τη παρέμβαση αυτή βελτιστοποιείται και η αξιοποίηση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού των Ο.Τ.Α., καθώς θα μπορεί να είναι διαθέσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αρχείο: