* Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποτελεί επισήμως Ειδικευμένη Υπηρεσία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας της Ε.Ε. (Member State's Specialized Agency)

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) μετά από θετική αξιολόγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO ) στις 8/11/2016, αποτελεί πλέον την τρίτη Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διαθέτει πιστοποιητικό MSA (Member State's Specialized Agency) και έτσι αναγνωρίζεται επισήμως ως Ειδικευμένη Υπηρεσία Κράτους Μέλους (Κ-Μ) στον τομέα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, αντίστοιχη αναγνώριση διαθέτουν μόλις δύο Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας στην Ε.Ε., η Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας της Σουηδίας - MSB (Swedish Civil Contingencies Agency) και η ομόλογη Εθνική Αρχή της Δανίας – DEMA (Danish Emergency Management Agency), καθώς και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης ανθρωπιστικών αποστολών της Γερμανίας – THW (Federal Agency for Technical Relief), οι οποίες έχουν μακροχρόνια παράδοση στις διεθνείς αποστολές και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη λήψη του πιστοποιητικού MSA αξιολογήθηκαν σημαντικά στοιχεία δράσης και λειτουργίας της ΓΓΠΠ, μεταξύ των οποίων το ιστορικό της Υπηρεσίας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η συνολική απόδοση της στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Με την πιστοποίηση ως Specialized Agency η Υπηρεσία θα έχει τις εξής δυνατότητες :

α) Ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της ΕΕ, στην οποία περιλαμβάνεται και η προσφυγική κρίση, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό του Συμβουλίου της ΕΕ (2016/369) της 15ης Μαρτίου 2016. Επισημαίνεται, ότι στα παραπάνω προγράμματα συμμετέχουν διεθνείς οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που κατέχουν FPA (Framework Partnership Agreement) και οι Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας που έχουν αναγνωριστεί ως MSA.

β) Αξιοποίηση ευρείας θεματικής προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή χωρών εντός και εκτός της ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1257/96 του Συμβουλίου της ΕΕ της 20ης Ιουνίου 1996. Οι Εθνικές Αρχές, καθώς και αντίστοιχοι οργανισμοί που διαθέτουν την παραπάνω πιστοποίηση μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον κόσμο.