* Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας για τις Περιφέρειες της Χώρας

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016

 

Η έκδοση πρόσφατης σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείο Εσωτερικών, θεσπίζει κοινές ρυθμίσεις λειτουργίας των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειών της Χώρας και κατά συνέπεια την εναρμονισμένη λειτουργία τους.

Οι ρυθμίσεις που περιέχονται στην Απόφαση στηρίζονται στην ενδελεχή αξιοποίηση παρατηρήσεων και προτάσεων που κατέθεσε το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων, δηλαδή των Περιφερειαρχών, των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών.   

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Απόφαση, θα χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο σύνταξης των Κανονισμών Λειτουργίας των ΣΟΠΠ, συνυπολογίζοντας βέβαια τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Πολύ σύντομα και κατόπιν της έγκρισης των καταρτισμένων Κανονισμών Λειτουργίας, διαμορφώνονται συνθήκες εναρμονισμένης λειτουργίας αυτών των τόσο σημαντικών οργάνων πολιτικής προστασίας και έτσι οι καθοριστικοί παράγοντες αποδοτικότερης λειτουργίας τους, προς όφελος της εξυπηρέτησης των σκοπών πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας.