Σεμινάριο για τις στρατηγικές μείωσης κινδύνου καταστροφών Πλαισίου Σεντάι

Αθήνα, 05 Απριλίου 2018

 

Οι Στρατηγικές Μείωσης του Κινδύνου των Καταστροφών και οι μέθοδοι βέλτιστης χρήσης τους αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Σόφια στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ένωσης με τη χώρα μας να εκπροσωπείται από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος του σεμιναρίου υπήρξε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών που έχουν αποκτηθεί στη διαδικασία υλοποίησης των εμβληματικών Στόχων του Πλαισίου Σεντάι  κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς -του 2017- που αποτέλεσε ορόσημο για την Ευρώπη καθώς επλήγη σημαντικά από ένα ευρύ φάσμα φυσικών καταστροφών- με προεξάρχουσες αυτές των δασικών πυρκαγιών. Εμφανίζεται έτσι επιτακτική  η διερεύνηση περαιτέρω ενεργειών προς την ανάπτυξη και αποδοτική εφαρμογή στρατηγικών μείωσης του κινδύνου καταστροφών για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου πρόληψης και άρα αποτελεσματικής προστασίας όλων των χωρών μελών.

Η ανάπτυξη επομένως επιτυχών στρατηγικών για τη Μείωση του Κινδύνου των Καταστροφών αποτελεί ένα παγκόσμιο διακύβευμα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει τη σχετική υποστήριξη προς  τα κράτη μέλη για τη δημιουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό και όπως παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο, μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις προς τα κράτη ώστε να ενισχύσουν τις εθνικές τους προσπάθειές για την πρόληψη και τη διαχείριση του κινδύνου των καταστροφών.

Αναφορικά με την πρόληψη εκτιμήθηκε ότι είναι σημαντική η υποστήριξη των ενεργειών εκτίμησης του κινδύνου που προκύπτει από πολλαπλές πηγές. Περαιτέρω κρίνεται σκόπιμη η προσπάθεια ευρύτερης βελτίωσης του γνωστικού υπόβαθρου για τους κινδύνους των καταστροφών. Τέλος είναι επιτακτική η ανάγκη διευκόλυνσης της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, επιστημονικής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ των κρατών μελών.

Ως προς τις δράσεις για την ενίσχυση των ενεργειών διαχείρισης του κινδύνου, προτάθηκε η ανάπτυξη σε κάθε κράτος μέλος ενός εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης του κινδύνου, την ρεαλιστική εκτίμηση των εθνικών ικανοτήτων καθώς και τη διενέργεια τακτικών αξιολογήσεων απόδοσης από ομότιμους.

Εν κατακλείδι στο σεμινάριο, αναδείχθηκε η ανάγκη εξασφάλισης μιας σταθερής και αποδοτικής στρατηγικής μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, για την οποία ασφαλώς απαιτείται συντονισμός και διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την επιστημονική κοινότητα.  Η βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίηση ανάλογων στρατηγικών, υπό το πρίσμα και της  υλοποίησης των Στόχων του Πλαισίου σχετικά με τη μείωση του κινδύνου των καταστροφών, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των κοινωνιών μας, εντός μιας παγκόσμιας κοινότητας ολοένα και πιο εκτεθειμένης στους κινδύνους από φυσικές καταστροφές.

Κατηγορία: