Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών

Αθήνα, 25 Μαΐου 2018

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το υπ’ αριθ. 3752/25-05-2018 έγγραφό της (ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) με θέμα "Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών".

Στο ανωτέρω σχέδιο προσδιορίζονται οι κύριες δράσεις κατά αρμοδιότητα των εμπλεκομένων φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυξημένης ετοιμότητας, υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών.

Επίσης, παρέχονται συντονιστικές οδηγίες που αποβλέπουν στη συνέργεια, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό την άμεση και συντονισμένη απόκρισή τους.

Κατηγορία: