Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ανοιχτής Μερικής Συμφωνίας για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών (EUR-OPA Major Hazards Agreement)

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2017

Η χώρα μας,  ως κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπροσωπείται ως γνωστόν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Ανοιχτή Μερική Συμφωνία για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών (EUR-OPA Major Hazards Agreement).

Σκοπός της Συμφωνίας είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και της Νότιας Μεσογείου σε θέματα διαχείρισης μαζικών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Η Συμφωνία κυρώθηκε από τη χώρα μας το 1992 με τον Νόμο 2031.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα μέλη του να υποβάλουν προτάσεις ενόψει του Προγράμματος Εργασίας για τα έτη 2018-2019, προκειμένου αυτές να προσανατολίσουν τη μελλοντική δράση των 27 Εξειδικευμένων Κέντρων. Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής των Μονίμων Εκπροσώπων στο τέλος του 2017.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πρόκειται να καταθέσει πρόταση, η οποία θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις εθνικές προτεραιότητες και το Πλαίσιο του Sendai 2015-2020 για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφής, αλλά και συμβατή με την παραγόμενη επιστημονική γνώση και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι προτεινόμενες ενέργειες, μεταξύ άλλων, θα καθιστούν ακριβέστερη την εκτίμηση αναδυόμενων κινδύνων, θα προωθούν την κουλτούρα ενεργοποίησης των πολιτών, θα βελτιώνουν τις στρατηγικές απόκρισης και θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα του κοινωνικού συνόλου, με έμφαση στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Αρχείο: 
Κατηγορία: