* Υπόδειγμα κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με κύριο ρόλο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην διαχείριση κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας της Χώρας (Σ.Τ.Ο.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των Σ.Τ.Ο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο υπόδειγμα αυτό καταγράφεται και κωδικοποιείται με συστηματικό τρόπο η αποστολή και το αντικείμενο των δράσεων και ενεργειών των Σ.Τ.Ο., ώστε να διευκολύνονται οι συνέργειες και η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στο Σ.Τ.Ο. φορέων, προς όφελος της εξυπηρέτησης των σκοπών πολιτικής προστασίας. 

Το εν λόγω υπόδειγμα ακολουθεί την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας (ΑΔΑ:6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήμου.