Χαρτογραφική αποτύπωση αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της Χώρας

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου και µε στόχο την αποσαφήνιση της χωρικής κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας, προχώρησε στην χαρτογραφική αποτύπωση της ανωτέρω κατανομής µε την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας που µπορούν να προκύψουν ως επακόλουθο φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών (όπως χιονοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και επακόλουθα πληµµυρικά φαινόµενα, σεισµοί, κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων, τροχαία ατυχήµατα µε επικίνδυνα φορτία, κ.τ.λ.) και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων, αποτελούν δράσεις µε ιδιαίτερη βαρύτητα και συνδέονται άμεσα µε την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών των φορέων Πολιτικής Προστασίας (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ), αλλά και την υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης από τους φορείς λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Ως εκ τούτου, η αποσαφήνιση του φορέα συντήρησης κάθε τμήματος του οδικού δικτύου, κρίνεται απαραίτητη για την διευκόλυνση του έργου όλων των προαναφερθέντων εμπλεκόμενων φορέων.

Ειδικότερα, συντάχθηκαν 67 χάρτες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, διάστασης Α4 και κλίµακας από 1:100.000 έως 1:525.000 ανάλογα µε την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας. Στους χάρτες αυτούς απεικονίζεται ως υπόβαθρο η διοικητική διαίρεση σε επίπεδο Δήµου, καθώς και το οδικό δίκτυο κατανεμημένο ανά φορέα αρμοδιότητας συντήρησης (Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, Εταιρίες Παραχώρησης, Περιφέρειες, ∆ήµοι).

Τέλος, επισημαίνεται ότι η χαρτογραφική αποτύπωση των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας από την Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ περιορίζεται στον σαφή στόχο που περιγράφεται παραπάνω και δεν υποκαθιστά την αποτύπωση του χαρακτηρισμού των τμημάτων του οδικού δικτύου που έχει πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Η χαρτογραφική αποτύπωση έχει αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο της ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr) και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο http://civilprotection.gr/el/χαρτογραφική-απεικόνιση-αρμοδιοτήτων-συντήρησης-οδικού-δικτύου

Αρχείο: 
Κατηγορία: