Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Καταστροφών

3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»

Αρχείο: 

Επισημάνσεις αναφορικά με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Καταστροφών