Σύσκεψη με θέμα την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας

Πραγματοποιήθηκε χθες στη Γ.Γ.Π.Π. υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Μ. Μουζά, ειδική σύσκεψη με θέμα την κύρωση και εναρμόνιση από την Ελλάδα της Κοινοτικής Οδηγίας για τις Ευρωπαϊκές Κρίσιμες Υποδομές και ειδικότερα της «Οδηγίας σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, καθώς και την ανάγκη για βελτίωση της προστασίας της».

     Στη σύσκεψη συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη των Υπουργείων Εσωτερικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.

    Το σύνολο των δράσεων της Ε.Ε στον τομέα των Κρίσιμων Υποδομών είναι άμεσα συνδεδεμένο με το  πενταετές«Πρόγραμμα της Χάγης»  που διαπραγματεύεται πτυχές πολιτικών που αφορούν το χώρο της Ελευθερίας, της Ασφάλειας και της Δικαιοσύνης σε διασυνοριακό επίπεδο (τρομοκρατία, αστυνομική συνεργασία, κρίσιμες υποδομές κλπ.). Σαν αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την εκπόνηση μιας συνολικής στρατηγικής για την Προστασία της Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

    Στις 17 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Ε.Π.Π.Υ.Ζ.Σ.)», η οποία περιλάμβανε και επιλογές πολιτικής για την εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος.

    Το Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Ε.Π.Π.Υ.Ζ.Σ.) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί σε μια προσέγγιση για όλους τους κινδύνους μεταξύ των οποίων οι περιβαλλοντικοί και τεχνολογικοί, με αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των τρομοκρατικών απειλών.

    Τον Απρίλιο του 2007 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στα οποία επιβεβαιώνεται ότι αποτελεί τελικά ευθύνη των κρατών μελών να προβαίνουν σε ρυθμίσεις για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων τους, ενώ παράλληλα εκφράζεται ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή διαδικασία για τον προσδιορισμό και των χαρακτηρισμό των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

    Το Μάιο του 2008, ολοκληρώθηκαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και το αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι η «Οδηγία σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της».

    Τον Ιούνιο του 2008 η Ε.Ε. απέστειλε σχέδιο της υπό έκδοσης οδηγίας καθώς και ένα πρώτο εγχειρίδιο με κανόνες εφαρμογής αυτής το οποίο έχει συνταχθεί από το J.R.C. (Joint Research Center) στην Ίσπρα της Ιταλίας. Το εγχειρίδιο συνοδεύεται από ένα σενάριο «ΑΕΡΙΟΥ» (Gas Scenario) προσδιορισμού Ευρωπαϊκής κρίσιμης Υποδομής. [ΣΗΜ: θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο J.R.C. η Ε.Ε. πρόκειται να αναθέσει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κρίσιμων Υποδομών, οργανισμού ιδιαίτερης σημασίας].

    Τον Δεκέμβριο του 2008 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (23/12/2008 L 345/75) η υπ’ αριθμ. 2008/114/EC Οδηγία του Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές Κρίσιμες Υποδομές.

    Στις 21 Ιανουαρίου 2009 αποστάλθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Εκπροσώπων Πολιτικής Προστασίας, η τελική έκδοση του εγχειριδίου των Οδηγιών υπό τον γενικό τίτλο «Non Binding Guidelines» που συντάχθηκε από το J.R.C.

    Τον Αύγουστο του 2008, ύστερα από σχετική πρόταση της Γ.Γ.Π.Π., η οποία αποτελεί το «Εθνικό Σημείο Επαφής»με την Ε.Ε., εγκρίθηκε από την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ. η  σύσταση μιας «Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων»από τα συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών, Εξωτερικών) και υπό την Προεδρία της Γ.Γ.Π.Π., η οποία θα μελετήσει τη σύσταση ενός φορέα υπό τη μορφή Εθνικής Αρχής, καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας της.

    Τα αποτελέσματα της σύσκεψης θα ενσωματωθούν στην υπό έκδοση Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τη σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής, η οποία και θα έχει την κεντρική ευθύνη εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας των Κρίσιμων Υποδομών.

    Όπως δήλωσε ο κος Μουζάς «η ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας για τις Κρίσιμες Υποδομές και την ασφάλειά τους, αποτελεί για την Ελλάδα μια μεγάλη πρόκληση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένη γνώση στην ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της χώρας μας, καθώς και η προστασία ζωτικών εθνικών μας συμφερόντων».