* Τροπολογία Νόμου για τη δράση εθελοντικών οργανώσεων & ειδικευμένων εθελοντών ΠΠ

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

 

Τροπολογία Νόμου που αφορά τη δράση εθελοντικών οργανώσεων και ειδικευμένων εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

    Τον Ιούλιο ψηφίστηκε από τη Βουλή τροπολογία άρθρου του Ν.4249 σχετική με τους  εθελοντές πολιτικής προστασίας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

         Πιο συγκεκριμένα εκδόθηκε η τροποποίηση του άρθρου 119 παρ.3  του Ν.4249/14 (ΦΕΚ 73 Α/24-03-2014): «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας  Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.», το οποίο αφορά το καθεστώς λειτουργίας των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

         Η ως άνω παράγραφος τροποποιήθηκε με το Ν. 4407/16 (ΦΕΚ 134 Α/27-7-16): «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» όπως ορίζεται στο άρθρο 49 ως εξής:

     Η παρ. 3 του άρθρου 119 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

     «3. Το χρονικό διάστημα παραμονής στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη υλοποίησης των εκπαιδεύσεων των εθελοντών πολιτικής προστασίας μέσω της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.) του άρθρου 69. Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, χωρίς προσαρμογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.»

        Με την ανωτέρω ρύθμιση συνεχίζεται η λειτουργία του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ως έχει.