3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

  Εκδόθηκε η 3η  Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (Υ.Α 1299/2003).

              Η 3η έκδοση κρίθηκε αναγκαία μετά τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που επήλθαν από την 2η έκδοση και αφορούσαν  κυρίως φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, αλλαγές στις υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ).

            Με την παρούσα 3η έκδοση δεν τροποποιείται ο σχεδιασμός και οι δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας.

     •     Ο σκοπός του σχεδίου, τόσο κατά την 3η όσο και στις προηγούμενες εκδόσεις, παραμένει ο ίδιος και είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης :

     •     για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών

     •     για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και  την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους