Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης για την πρόσληψη στην ΓΓΠΠ 192 ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επεξεργασίας των αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων στην με αρ. 10436/30.9.2020 Προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη 192 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Tα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ενημερωτικές λίστες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Ι. Υποψηφίους που αποκλείονται του διαγωνισμού ανά Περιφέρεια για τυπικούς λόγους σύμφωνα με την προκήρυξη.

ΙΙ. Την αρχική μοριοδότηση υποψηφίων, των οποίων οι αιτήσεις είναι έγκυρες, ανά Περιφέρεια βάσει των τυπικών προσόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.

Μετά την ολοκλήρωση του ψυχομετρικού ελέγχου και της προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων, θα ακολουθήσει ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου, που έλαβε η αίτηση κάθε υποψηφίου και για τον οποίο οι υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα στην αίτηση τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατηγορία: