Απόφαση διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 3/2022 ΓΓΠΠ