Απόφαση διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 7/2022 ΓΓΠΠ