Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 25, 2018

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών

Αθήνα, 25 Μαΐου 2018

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το υπ’ αριθ. 3752/25-05-2018 έγγραφό της (ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) με θέμα "Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών".